Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden worden elektronisch verstrekt voor en/of bij het sluiten van de (Diensten-)Overeenkomst met Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van de Algemene Voorwaarden voor eigen administratie.

In het kader van de diensten van Opdrachtnemer kunnen persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerkersovereenkomst die op deze verwerking van toepassing is, is opgenomen in Bijlage 1 van deze algemene voorwaarden, welke ook is te vinden op de website en maakt integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

1. Onder Opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden MediaIT, gevestigd en kantoorhoudende te Emmen, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 73929220, handelend onder de websites adspanel.nl, adspanel.eu en tradeads.eu, verstaan.

2. Onder Opdrachtgever wordt de natuurlijke- of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens medewerkers, vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Opdrachtnemer een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten, verstaan.

3. Onder (Diensten-)Overeenkomst wordt elke afspraak verstaan die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever levert, omdat daar een (Diensten-)Overeenkomst voor is afgesloten en waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn.

4. Onder Dienst, Diensten en Dienst(-en) wordt verstaan toegang tot het platform/website van  Opdrachtnemer waar Opdrachtgever Advertenties, waaronder maar niet beperkt tot, (hyper-)links, blogs/artikelen en banners kan bestellen en betalen. Deze Advertenties kunnen geplaatst worden op, maar niet beperkt tot, websites en social media pagina’s. Met bestellen, betalen, wijzigen en verlengen wordt de Opdrachtgever geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.

5. Onder Opdrachtgeversinhoud of Content wordt verstaan: Met de Dienst kan Opdrachtgever inhoud plaatsen zoals, maar niet beperkt tot, profielinformatie, instructie- en informatiemateriaal, foto’s, afbeeldingen, teksten, links en andere inhoud of informatie (al het materiaal dat een Opdrachtgever indient, plaatst, weergeeft of anderszins beschikbaar stelt op de Diensten).

6. Onder Partijen wordt verstaan Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

7. Aanvullende voorwaarden: het online overzicht van voorwaarden van derde partijen die, naast deze Algemene Voorwaarden, aanvullend van toepassing zijn op bepaalde Diensten. Het overzicht en de betreffende voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload via de website(s) van Opdrachtgever: https://adspanel.nl/aanvullende-voorwaarden .

8. Aanvullende spelregels voor Opdrachtgeversinhoud: de aanvullende spelregels waar een Opdrachtgever zich aan moet houden bij het plaatsen, wijzigen en verwijderen van Opdrachtgeversinhoud, naast deze Algemene Voorwaarden. Het overzicht en de betreffende voorwaarden kunnen worden geraadpleegd en gedownload via de website(s) van Opdrachtgever: https://adspanel.nl/aanvullende-spelregels.


9. MediaIT heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Consumenten / Overeenkomst / Herroepingsrecht

1. Een Advertentie zal voor Consumenten na de afgenomen periode niet automatisch worden verlengd.

2. Voordat een (Diensten-)Overeenkomst tussen een Consument als Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand komt, wordt de Consument verzocht om uitdrukkelijk af te zien van zijn/haar herroepingsrecht. Om dit verzoek van Consument richting Opdrachtnemer te vergemakkelijken, stelt Opdrachtnemer hiervoor een formulier beschikbaar.


3. Een Consument doorloopt de volgende stappen, voordat hij/zij de Dienst kan afnemen:


Stap 1. Akkoord verklaring met alle punten in het verzoekformulier;
Stap 2. Het formulier verzenden;
Stap 3. Per e-mail ontvangt de Consument een e-mail met daarin een unieke code, nogmaals de uitleg en (nogmaals) de algemene voorwaarden voor eigen administratie;
Stap 4. Consument vult online de unieke code uit de onder punt 3 ontvangen e-mail in;
Stap 5. Pas nu kan een Consument verder gaan..


Artikel 3. Algemeen en Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van inkoop- en andere algemene voorwaarden van haar Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

3. De (ver)nietig(baar)heid van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.  Er zal dan in overleg worden getreden om een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

6. Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

7. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

8. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

9. De onderliggende Opdracht / Overeenkomst, tezamen met deze algemene voorwaarden, geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.

10. Meerwerk is het werk dat buiten de inhoud of omvang van de oorspronkelijke Overeenkomst valt, zullen door Opdrachtgever worden vergoed tegen het dan geldende uurtarief, tenzij partijen daar andere schriftelijke afspraken over hebben gemaakt.

11. De Opdrachtgever met wie eenmaal een Overeenkomst is gesloten onder deze algemene voorwaarden, aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle latere offertes van Opdrachtnemer en Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 4. Aanvang en duur van een Overeenkomst

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is Opdrachtnemer niet gebonden aan een door een potentiële Opdrachtgever gedane, afwijkende aanvaarding van een aanbod van Opdrachtnemer.

2. Een Overeenkomst met een Consument komt tot stand zoals aangegeven in Artikel 2.

3. Ieder andere Overeenkomst komt tot stand na bestelling en/of bevestiging van een Offerte en/of aanbieding.

4. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de Overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Elke Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard, wettelijke verplichting, inhoud of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Artikel 5. Offertes en aanbiedingen

1. De door Opdrachtnemer gemaakte offertes en/of aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Offertes en/of  aanbiedingen zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders aangegeven.

2. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes en/of aanbiedingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden aanbiedingen en/of offertes niet voor verlengingen en toekomstige opdrachten.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de Overeenkomsten zorgvuldig uit te voeren en zal dat naar beste inzicht en vermogen doen.

2. Opdrachtnemer geeft voor haar Diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om Diensten en werkzaamheden te laten verrichten door derden, waarbij Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4a. Opdrachtnemer mag de overeenkomst met Opdrachtgever gedeeltelijk of geheel overdragen aan een derde partij, met inbegrip van de rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten.

4b. Wanneer de Opdrachtgever een consument is, dan heeft deze de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de overeenkomst aan een derde partij wordt overgedragen.

4c. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst aan een derde partij zou willen overdragen, dan is daarvoor schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer nodig.

5. Voor Diensten, waaronder maar niet beperkt tot, domeinnaamregistraties en webhosting sluit Opdrachtgever altijd een overeenkomst, tenzij anders aangegeven in het bestelproces, voor de duur van één (1) jaar af. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd, tenzij in het bestelproces anders aangegeven of schriftelijk is overeengekomen.

6. Opdrachtnemer mag de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een termijn van één (1) maand na bekendmaking voordat de wijziging in werking treedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in het voordeel van Opdrachtgevers kunnen direct in werking treden.

7. Opdrachtgever mag, indien deze het niet eens met de aanpassing of de aanvulling op deze algemene voorwaarden, de overeenkomst opzeggen. De opzegging zal in werking treden op de datum waarop de aangepaste of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden.

8. De door Opdrachtnemer genoemde (lever)termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven.

9. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanmelding of bestelling van een Opdrachtgever zonder opgaaf van redenen te weigeren, te wijzigen en/of op te schorten.

10. Opdrachtnemer is gerechtigd om geleverde Diensten zonder opgaaf van redenen te weigeren, te wijzigen en/of op te schorten in het geval niet wordt voldaan aan deze voorwaarden en eventueel aanvullende voorwaarden, technische bezwaren, inhoud, dan wel andere zwaarwegende redenen interpretatie van Opdrachtnemer.

11. Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever een afgesloten gedeelte aan waar hij/zij zijn/haar gegevens, zoals naam, adres, postcode, plaats en e-mailadres kan registreren en updaten. Het e-mailadres van  Opdrachtgever zal worden gebruikt voor communicatie, waarbij moet worden gedacht aan maar niet beperkt tot, facturen, herinneringen, aanmaningen en nieuwsbrieven.

12. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7. Opdrachtgeversinhoud, eigendom en licenties

1. Opdrachtnemer claimt geen eigendomsrechten op Opdrachtgeversinhoud die door u is gemaakt. De Opdrachtgeversinhoud die u maakt, blijft van u; door Opdrachtgeversinhoud via de Dienst te delen, stemt u er echter mee in dat anderen, waaronder maar niet beperkt tot Opdrachtnemer, uw Opdrachtgeversinhoud kunnen bekijken, bewerken, aanvullen en/of delen in overeenstemming met deze Overeenkomst. Opdrachtnemer heeft het recht (maar niet de plicht) om naar eigen goeddunken Opdrachtgeversinhoud te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen die via de Dienst wordt gedeeld.

U stemt ermee in om geen Opdrachtgeversinhoud te plaatsen die:

(i) een risico kan vormen op schade, verlies, lichamelijk of geestelijk letsel, emotioneel leed, overlijden, invaliditeit, misvorming of lichamelijke of geestelijke ziekte voor u, voor een andere persoon of voor elk dier;

(ii) een risico kan vormen voor enig ander verlies of schade aan personen of eigendommen;

(iii) probeert kinderen te schaden of uit te buiten door ze bloot te stellen aan ongepaste inhoud, om persoonlijk identificeerbare details te vragen of anderszins;

(iv) een misdrijf of onrechtmatige daad kan vormen of daaraan kan bijdragen;

(v) informatie of inhoud bevat die wij onwettig, schadelijk, beledigend, racistisch of etnisch beledigend, lasterlijk, inbreuk makend, inbreuk op de persoonlijke privacy of publiciteitsrechten, intimiderend, vernederend voor andere mensen (openbaar of anderszins), lasterlijk, bedreigend, profaan, obsceen of anderszins verwerpelijk; (vi) informatie of inhoud bevat die illegaal is (inclusief, maar niet beperkt tot, de openbaarmaking van voorkennis onder de effectenwetgeving of van handelsgeheimen van een andere partij);

(vii) informatie of inhoud bevat waarvan u niet het recht hebt deze beschikbaar te stellen op grond van enige wet of contractuele of fiduciaire relaties; of

(viii) informatie of inhoud bevat waarvan u weet dat deze niet correct en actueel is. U stemt ermee in dat alle Opdrachtgeversinhoud die u plaatst geen inbreuk maakt op en geen inbreuk zal maken op rechten van derden van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (zoals hieronder gedefinieerd) of privacy rechten. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om Opdrachtgeversinhoud te weigeren en/of te wijzigen en/of te verwijderen waarvan Opdrachtnemer naar eigen goeddunken meent dat deze in strijd is met deze bepalingen of anderszins ongepast is voor de Dienst.

Voor de toepassing van deze Overeenkomst betekent “Intellectuele eigendomsrechten” alle octrooirechten, auteursrechten, maskerwerkrechten, morele rechten, publiciteitsrechten, handelsmerken, handelskleding en dienstmerkrechten, goodwill, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomsrechten zoals die nu kan bestaan ​​of hierna zal ontstaan, en alle aanvragen daarvoor en registraties, verlengingen en uitbreidingen daarvan, onder de wetten van een staat, land, gebied of ander rechtsgebied.

In verband met uw Opdrachtgeversinhoud bevestigt, vertegenwoordigt en garandeert u het volgende:

A. U heeft de schriftelijke toestemming van iedere identificeerbare natuurlijke persoon in de Opdrachtgeversinhoud om de naam of gelijkenis van een dergelijke persoon te gebruiken op de manier die wordt overwogen door de Dienst en deze Overeenkomst, en elk van deze personen heeft u vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die kan ontstaan ​​in betrekking tot een dergelijk gebruik.

B. Uw Opdrachtgeversinhoud en Opdrachtnemers gebruik daarvan zoals bedoeld in deze overeenkomst en de Dienst zal geen wet overtreden of inbreuk maken op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacy rechten.

C. Opdrachtnemer kan de rechten op uw Opdrachtgeversinhoud uitoefenen die zijn verleend onder deze Overeenkomst zonder aansprakelijkheid voor betaling van gildevergoedingen, restanten, betalingen, vergoedingen of royalty’s die moeten worden betaald onder een collectieve arbeidsovereenkomst of anderszins.

D. Voor zover u weet, is al uw Opdrachtgeversinhoud en andere informatie die u aan ons verstrekt waarheidsgetrouw en nauwkeurig.

Opdrachtnemer neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Opdrachtgeversinhoud die u, een collega, een medewerker of een andere Opdrachtnemer of derde partij plaatst of verzendt via de Dienst. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Opdrachtgeversinhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan, en u stemt ermee in dat Opdrachtnemer alleen optreed als een passief kanaal voor uw online distributie en publicatie van uw Opdrachtgeversinhoud. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u mogelijk wordt blootgesteld aan Opdrachtgeversinhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, ongepast voor kinderen of anderszins ongeschikt is voor uw doel, en u gaat ermee akkoord dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor enige schade die u beweert op te lopen als gevolg van de Inhoud.

2. Licentietoekenningen voor gebruikersinhoud

a. Licentie verlenen aan Opdrachtnemer.

Door Opdrachtnemersinhoud op de Diensten te plaatsen, verleent, verklaart en garandeert u uitdrukkelijk dat u alle rechten hebt die nodig zijn om Opdrachtnemer een royaltyvrije, sublicentieerbare, toewijsbare, overdraagbare, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor gebruik te verlenen , reproduceren, wijzigen, publiceren, informatie weergeven met betrekking tot, bewerken, vertalen, distribueren, syndiceren, openbaar uitvoeren, openbaar weergeven en afgeleide werken maken van al dergelijke Opdrachtnemersinhoud en uw naam, stem en/of gelijkenis zoals vervat in uw Opdrachtnemersinhoud, geheel of gedeeltelijk, en in welke vorm dan ook, media of technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, voor gebruik in verband met de Dienst en de activiteiten van Opdrachtnemer (en zijn opvolgers en gelieerde ondernemingen), inclusief maar niet beperkt tot het promoten en herverdelen een deel of het geheel van de Dienst (en afgeleide werken daarvan) in alle mediaformaten en via alle mediakanalen.

b. Inhoud van derden:

b1. Pexels.com

Via de Dienst kan inhoud van derden in de vorm van ingesloten afbeeldingen, foto’s en/of video’s van de Pexels.com API-Dienst worden toegevoegd. Op gebruik van deze afbeeldingen, foto’s en/of video’s zijn de Dienstvoorwaarden (Engels: License) van Pexels van toepassing, welke u volledig kunt lezen op de Pexels.com website.

b2. Pixabay.com

Via de Dienst kan inhoud van derden in de vorm van ingesloten afbeeldingen, foto’s en/of video’s van de Pixabay.com API-Dienst worden toegevoegd. Op gebruik van deze afbeeldingen, foto’s en/of video’s zijn de Dienstvoorwaarden (Engels: License) van Pixabay van toepassing, welke u volledig kunt lezen op de Pixabay.com website.

b3. Alle andere vormen van toevoegen inhoud van derden, waaronder maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto’s en video’s, zijn op welke wijze dan ook, niet toegestaan.

3. Indien Opdrachtgeversinhoud een (hyper-)link bevat die over een langere periode een foutmelding oplevert, dan mag Opdrachtnemer deze (hyper-)link naar eigen inzicht aanpassen, vervangen, deactiveren of zelfs verwijderen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige restitutie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een hyperlink naar een relevant artikel dat is verwijderd of richting een website dat is opgeheven, cq. is geregistreerd door een andere partij.

Artikel 8. Gebruiks- en Gedragsregels

1. Opdrachtgever mag de Diensten van Opdrachtnemer niet gebruiken om op de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Opdrachtnemer van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van derden.

2. Door gebruikmaking van de Diensten is het (of dit nu legaal is of niet) verboden om op enigerlei wijze, waaronder maar niet beperkt tot verwijzingen, hyperlinks, teksten en materialen aan te bieden of te verspreiden die:

2a. een kwaadaardige inhoud (zoals virussen, malware, trojans, spyware of andere schadelijke software) bevatten of een hiernaar verwijzen;

2b. inbreuk maken op rechten van derden, dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend, haatdragend of politiek zijn of naar inziens van Opdrachtnemer niet voldoen aan de “fatsoensnorm”;

2c. software, broncode en/of informatie bevatten over (of die behulpzaam kunnen zijn bij) het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

2d. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of een andere grondslag verwerken van persoonsgegevens van derden; of

2e. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten.

2f. scripts, software of andere manieren gebruiken die inhoud en/of content vanaf andere bronnen includen / insluiten. Denk hierbij aan, maar niet beperkt tot, het gebruiken van javascript, php en iframe.

3. Het is Opdrachtgever slechts toegestaan om met gebruik van de Diensten (ongevraagde) commerciële-, charitatieve- of ideële communicatie te verspreiden met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

4. Het verspreiden van of linken naar weddenschappen/gokken-, casino-, erotische- en pornografische materialen en/of sites is alleen toegestaan op de sites waar dit uitdrukkelijk op is toegestaan EN voor zover dit geen overlast of andere overtreding van deze Algemene Voorwaarden oplevert en slechts voor zover deze mogelijkheid in de overeenkomst niet is uitgesloten.

5. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Opdrachtnemer en/of overige Opdrachtgevers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Opdrachtnemer, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Opdrachtnemer, haar Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en zal Opdrachtnemer schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of het Materiaal dat door Opdrachtgever, de Opdrachtgevers van Opdrachtgever en of andere derden, geplaatst wordt op of verspreid wordt via de Dienst.

7a. Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer hinder, kwaliteitsverlies, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Opdrachtnemer of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Opdrachtnemer gerechtigd alle maatregelen te nemen die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Opdrachtnemer mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever, indien en voor zover Opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.

7b. Opdrachtnemer kan Opdrachtgever op elektronische wijze waarschuwen, maar is hiertoe niet verplicht, wanneer hyperlinks niet meer werken en hierbij een termijn noemen om dit op te lossen. Mocht Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn het probleem oplossen, is Opdrachtnemer gemachtigd om de hyperlinks en/of tekst waar deze zich bevinden, al dan niet tijdelijk, te pauzeren of helemaal te verwijderen zonder enige vorm van compensatie.

8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, mag Opdrachtgever de Diensten niet gebruiken voor toepassingen met verhoogd risico.

9. Indien Opdrachtgever voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Opdrachtgever garandeert ten opzichte van Opdrachtnemer dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Opdrachtgever.

Artikel 9. Prijzen

1. Alle prijzen, waaronder maar niet beperkt tot facturen, offertes, aanbiedingen en op websites, zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Opdrachtnemer is niet gehouden aan dit soort fouten en mag deze achteraf herstellen.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle prijzen voor bedrijven in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transactie-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd de gehanteerde prijzen jaarlijks met maximaal tien procent (10%) of aan de hand van de relevante prijsindex van het CBS, te verhogen, zonder dat dit resulteert in een mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

4. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Opdrachtnemer het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.

5. Prijzen kunnen te allen tijde door Opdrachtnemer tussentijds worden verhoogd, indien de tarieven van toeleveranciers, zoals maar niet beperkt tot, toeleveranciers, elektronische communicatiediensten, IP-adressen, webhosting, datacenters, elektriciteit, software en (public) cloud-oplossingen stijgen, zonder dat dit resulteert in een mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

6. Met uitzondering van aanbiedingen en pakketprijzen, heeft uitsluitend een Consument het recht om een overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden, indien de prijzen van de reeds afgenomen Dienst(-en) binnen 3 maanden na afname worden verhoogd.

7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, anders dan bedoeld dan in lid 5 van dit artikel, op ieder moment de prijzen te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Indien Opdrachtnemer de prijzen verlaagd, mag Opdrachtnemer dit direct door voeren, zonder dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om op te zeggen of recht heeft op enige compensatie.

8. Indien Opdrachtnemer werkzaamheden moet uitvoeren, maar niet beperkt tot, in opdracht van, voor of die aan Opdrachtgever zijn te verwijten, zal een minimum honorarium van € 102,85  inclusief 21% BTW per uur in rekening worden gebracht, met een minimum van een half uur per gebeurtenis. Indien het BTW percentage verandert, zal dit bedrag uiteraard mee veranderen.

Artikel 9. Betaling

1. Tenzij anders is overgekomen, dienen alle betalingen richting Opdrachtnemer vooraf te worden voldaan.

2. Indien van punt 9.1 wordt afgeweken, bijvoorbeeld door via een SEPA-incasso of een creditcard een factuur te voldoen in maandelijkse termijnen, dan dient Opdrachtgever te zorgen dat ten tijde van de incasso deze niet kan mislukken door bijvoorbeeld onvoldoende saldo. Alle gemaakte kosten, waaronder maar niet beperkt tot de door betaalprovider(s) in rekening gebrachte kosten, zullen in deze gevallen worden doorberekend, vermeerderd met minimaal € 40 administratiekosten per gebeurtenis.

3. Alle voor Opdrachtnemer uit de Overeenkomst voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, mits deze aan Opdrachtgever te wijten zijn.

4. Na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim zonder dat daarvoor een nadere sommatie of in gebrekestelling is vereist. Indien de Opdrachtgever een Consument is, zal de wettelijke procedure volgen.

Opdrachtnemer heeft het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer.5. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening en/of opschorting, tenzij de Opdrachtgever een consument is.

5. Indien Opdrachtnemer bij het in verzuim raken van Opdrachtgever buitengerechtelijke (incasso) maatregelen neemt, komen de kosten daarvan voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00. Voor consumenten die Opdrachtgever zijn, geldt hetgeen is vastgelegd in het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK), met een minimum van € 40,00.

6. Opdrachtnemer heeft op elk moment het recht om van Opdrachtgever zekerheid voor de betaling te verlangen dan wel vooruitbetaling van de werkzaamheden te vorderen. Opdrachtnemer is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid heeft gesteld, althans tot Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

7. Opdrachtnemer is eveneens gerechtigd om de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk of tijdelijk buiten gebruik te stellen, onder andere vanwege onderhoud, wanbetaling of overig wanpresteren van Opdrachtgever, zonder daarbij schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever. Opdrachtnemer spant zich er voor in dit tot een minimum te beperken.

8. Facturen, herinneringen en aanmaningen worden uitsluitend elektronisch verstrekt. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor opslag van deze facturen voor eigen administratie.

9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10. Alle restituties van Opdrachtnemer richting Opdrachtnemer zullen uitsluitend als Advertentietegoed (saldo tegoed) worden uitgekeerd. Dit geldt bijvoorbeeld ook indien, om wat voor reden dan ook, een domein van Opdrachtnemer is komen te vervallen.
Een restitutie wordt als volgt berekend: (afgenomen advertentiebedrag / aantal maanden) maal  resterend aantal maanden.
Bijvoorbeeld: Totaal afgenomen advertentiebedrag was 50 euro. Dit was voor 1 jaar, dus 12 maanden. Na 6 maanden komt het domein te vervallen, dus resteren er 6 maanden. De berekening van het restitutiebedrag gaat als volgt:
(50 euro / 12 maanden) * 6 maanden = 25 euro. Alle bedragen zijn incl. BTW.

11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de Werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, ieders hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en alle overige kosten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Opdrachtgever zet zich volledig in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en up-to-date houden van de door of namens hem aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van het niet juist en/of niet volledig zijn van de gegevens die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.

2. Indien Opdrachtnemer op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Opdrachtnemer namens de opdrachtgever offerte(s) aanvragen.

3. Opdrachtnemer is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, in ieder geval niet aansprakelijk voor:

3a. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste, onvolledige, of niet-tijdig aangeleverde Bescheiden, gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever, waaronder begrepen de situatie dat de Opdrachtnemer niet in staat is de jaarstukken binnen de wettelijke termijn te deponeren bij de Kamer van Koophandel als gevolg van een handelen of nalaten (aan de zijde) van de Opdrachtgever

3b. bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Opdrachtnemer daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Opdrachtnemer verbonden organisatie;

3c. bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van Opdrachtgever.

4. Voorwaarde voor aansprakelijkheid is voorts dat Opdrachtgever Opdrachtnemer terstond na ontdekking van een tekortkoming hiervan schriftelijk in kennis stelt en Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van het gebrekkig product of dienst.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per reguliere post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

6. Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn, welke direct of indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen. Deze vrijwaringsplicht geldt niet als de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle mogelijke aanspraken van derden, voor het geval Opdrachtnemer op grond van de wet en/of zijn beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd dan wel ongevraagd, informatie te ontvangen welke Opdrachtnemer in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

9. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers, personen waarmee Opdrachtnemer een samenwerkingsverband of overeenkomst van opdracht heeft gesloten, bestuurders of andere feitelijke uitvoerende(n) (ongeacht of deze personen in loondienst zijn van Opdrachtnemer) is uitgesloten. Genoemde personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.

Artikel 11. Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.

Artikel 12. Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Opdrachtnemer een informatieplicht opleggen, of voor zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voor zover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische- of vergelijkende doeleinden.

3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 2, en in geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. Indien Opdrachtnemer verweten wordt een overtreding of misdrijf te hebben begaan of daaraan te hebben deelgenomen, is zij gerechtigd om Bescheiden van Opdrachtgever te openbaren aan de Inspecteur der Belastingen of aan de rechter, indien openbaarmaking noodzakelijk is in het kader van het voeren van verweer door Opdrachtnemer.

4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Werkzaamheden van Opdrachtnemer, op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

5. Bij overtreding van het in het vorige lid bepaalde is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van € 10.000 (tienduizend), onverminderd het (wettelijke) recht van de Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen en onverminderd het recht van Opdrachtnemer op nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om (hulpmiddelen van) die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de Werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

2. Opdrachtnemer kan aan Opdrachtgever op programmatuur, software e.d. een gebruiksrecht verlenen. Dit gebruiksrecht eindigt altijd op het moment dat de Overeenkomst eindigt, tenzij anders wordt overeengekomen. Na einde van het gebruiksrecht dient Opdrachtgever het gebruik van de programmatuur e.d. te staken en gestaakt te houden. Opdrachtgever dient eventuele programmatuur van zijn systemen te verwijderen.

3. Opdrachtnemer heeft het recht om technische maatregelen te nemen om haar rechten (van intellectuele eigendom) of die van haar licentiegevers, te beschermen. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om deze maatregelen te verwijderen, te ontwijken of aan te passen.

4. Opdrachtnemer biedt in sommige gevallen, zoals bij het schrijven van een artikel/blog, de mogelijkheid om foto’s en/of video’s te plaatsen. Dit is de enige toegestane manier om foto’s en/of video’s te plaatsen, hierop wordt geen enkele uitzondering gemaakt. Bij gebruik van deze mogelijkheid gaat Opdrachtgever ondubbelzinnig akkoord met de verplichtingen die deze licenties van derde(n) met zich meebrengen.

Mocht door een wetswijziging, gerechtelijke uitspraak en/of licentiewijziging(en) de Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer verplicht worden tot rectificatie/intrekking van foto’s en of video’s die via op de toegestane manier zijn geplaatst, dan zal Opdrachtnemer alleen voor dit gedeelte hieraan onbezoldigd medewerking verlenen.

5. Opdrachtnemer biedt in sommige gevallen, zoals bij, maar niet beperkt tot, het schrijven van een artikel/blog, de mogelijkheid om zelf een aantal woorden, quote en/of al dan niet gedeeltelijk of volledig artikel te plaatsen. Opdrachtgever is beschikt hierbij over alle benodigde rechten/licentie(s) en maakt hierbij op geen enkele manier dan ook inbreuk op welk huidig en toekomstig recht dan ook.

Mocht in de toekomst door een wetswijziging, gerechtelijke uitspraak en/of licentiewijziging(en) de Opdrachtgever verplicht worden tot rectificatie/intrekking/wijziging, dan zal Opdrachtnemer hieraan bezoldigd medewerking verlenen.

6a. Opdrachtgever verstrekt aan Opdrachtnemer een licentie om advertenties, waaronder maar niet beperkt tot gedeeltelijke of volledige teksten, blogs en artikelen, onbeperkt voor eigen gebruik te gebruiken, ook nadat de Opdrachtgever zijn/haar advertentie niet verlengd, cq. is gestopt met betalen. De Opdrachtnemer mag de tekst onbeperkt naar eigen inzicht aanpassen, echter zal/zullen daarbij zolang door Opdrachtgever voor de betreffende advertentie betaald wordt, de links van Opdrachtgever ongewijzigd blijven.

6b. Opdrachtnemer mag in de onder vorig lid 6a bedoelde advertenties eigen of van derden links, banners, etc. plaatsen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie.

7a. Bij overtreding van lid 1, 2, 3, 4 en/of 5 van in dit artikel opgenomen bepalingen, is de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan de Opdrachtnemer ter hoogte van € 25.000, onverminderd het (wettelijke) recht van de Opdrachtnemer om een schadevergoeding te eisen En onverminderd het recht van Opdrachtnemer op nakoming van de Overeenkomst.

7b. In aanvulling op lid 7a is Opdrachtgever bij overtreding ook over het mislopen, cq. corrigeren van omzet en/of meerkosten die voortvloeien uit overeenkomsten met derden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan, maar niet beperkt tot, een hyperlink die is verkocht aan een derde partij welke in het artikel van Opdrachtgever was geplaatst.

Artikel 14. Opschortingsrecht

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
Opdrachtnemer mag de verplichting tot afgifte van Bescheiden pas weigeren nadat een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

4. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van Opdrachtgever om een geschil voor te leggen en/of een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor de klachtbehandeling.

Artikel 16. Overige bepalingen

1. Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken medewerkers van Opdrachtnemer aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of in direct ten behoeve van Opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende 12 maanden daarna.

2. Ingeval er onduidelijkheid mocht bestaan over de uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Deze algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar als printversie.